Säljabil – allmänna köpvillkor för fordon

ALLMÄNT

Information om Säljabil Norden AB

Dessa allmänna villkor vid köp av Fordon (“Villkoren”) gäller för köp av begagnade bilar eller andra fordon (”Fordon”) hos Säljabil Norden AB (5594057019) (“Säljabil”, “vi”, “vår” eller “oss”) till våra kunder (”Kunden” “du”, ”dig” eller ”din”).

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan:

Telefonnummer: 010 – 146 88 30

E-postadressinfo@saljabil.se

Godkännande av Villkoren

För att kunna köpa Fordon av oss behöver du först godkänna Villkoren. Du lämnar ditt godkännande i samband med att du signerar kontraktet via bankid. 

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

Definitioner

”Ersättningen” avser den ersättning som Kunden får vid försäljning av ett fordon till Säljabil enligt separat överenskommelse.

”Hemsidan” avser vår hemsida (saljabil.se).

”Inbytesbil” avser fordon som sålts till Säljabil och som berättigar till Ersättning.

”Kontaktuppgifterna” avser uppgifterna angivna ovan under avsnittet Kontaktuppgifter.

”Köpeavtal” avser det avtal Säljabil och Kunden ingår om köp av Fordon och därtill hörande tilläggsprodukter/tjänster.

”Köpeskilling” avser det i Köpekontraktet överenskomna priset för Fordonet.

”Leverans” avser tidpunkt då Kund tagit emot Fordonet.

”Integritetspolicy” avser vår Integritetspolicy (saljabil.se/integritetspolicy) som beskriver hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter.

”Villkoren” avser dessa allmänna villkor vid köp av Fordon

PRODUKTEN

Beskrivning av vår produkt

Vi tillhandahåller Kunden försäljning av Fordon och därtill hörande produkter exempelvis däck och annan extra utrustning och leverans av Fordon.

PRIS OCH BETALNING

Betalning

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms, om inte annat anges.

Efter undertecknandet av Köpeavtalet ska Kunden erlägga Köpeskillingen vid tidpunkt och på sätt som anges i Köpeavtalet. Är Köpeskillingen försenad och inte kommit Säljabil tillhanda i enlighet med vad som stadgas i Köpeavtalet, har Säljabil rätt att häva Köpeavtalet.

Säljabil accepterar inte kontanter som betalningsmedel. Betalning skall ske via Bankgiro eller banköverföring.

Betalningar accepteras endast om de görs av en finansiell institution med säte i en medlemsnation i Europeiska Unionen eller i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Om Kunden valt att erlägga betalning genom Ersättning gäller följande:

Kunden har möjlighet att sälja en bil till Säljabil enligt separat överenskommelse för Ersättning. Säljabil har rätt att kvittera Köpeskillingen mot Ersättningen.

Ersättningens storlek är alltid villkorad av att Inbytesbilen uppfyller de specifikationer som angivits och inte i övrigt innehåller fel eller brister som påverkar Säljabils värdering av Inbytesbil. För det fall Säljabil justerar Ersättningen efter besiktning av Inbytesbilen, och undertecknande av Köpeavtal, kommer även den slutliga summan för Kunden att betala att justeras i samma omfattning.

För det fall Ersättning som används som Köpeskilling överstiger den faktiska Köpeskillingen ska resterande belopp betalas ut till av Kunden angivet konto. Om Ersättningen understiger Köpeskillingen gäller vad som annars angetts om betalning i detta Avtal för den överstigande delen av Köpeskillingen oavsett om betalning sker kontant eller genom finansieringslösning.

Om Kunden valt finansieringslösning gäller följande:

Kunden har möjlighet att ansöka om finansieringslösning för betalning av Köpeskilling. Ansökan görs hos tredje part som självständigt bedömer ansökan om finansiering. Om Kunden blir godkänd för finansiering, säkrat billån eller liknande ska Köpeskilling för Fordonet, inklusive eventuellt överenskomna tillkommande produkter eller tjänster, erläggas senast 72 timmar från sådant godkännande och ingånget finansieringsavtal.

Om Kunden ej blir godkänd och/ eller finansieringsavtal ej ingås eller ej ingås i tid så att betalning från Kund blir försenad mer än 72 h, har Säljaren rätt att häva Köpeavtalet.

För finansieringslösning gäller särskilda villkor enligt separat finansieringsavtal. Säljabil har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren, i enlighet med gällande tillämplig lag, till tredje man i samband med att finansieringsavtal ingås av Kunden för det fall det framgår av finansieringsavtalets villkor. Kunden ansvarar själv för att noggrant gå igenom finansieringsavtal och godkänna sådana villkor.

LEVERANS

Fordonet (inklusive eventuell utrustning som framgår av Köpeavtalet) skall levereras till den adress som angivits i Köpeavtalet. Leverans påbörjas då Säljabil erhållit hela Köpeskillingen och skall fullbordas senast fjorton (14) dagar därefter, såvida inte parterna kommit överens om annat eller om Kunden inte har möjlighet att motta leverans på de tider som Säljabil föreslår under de sju dagarna efter Köpeskillingens erläggande.

Om Kunden och Säljabil har kommit överens om en annan lösning för leverans varvid en tredjeparts transportör anlitas, skall Fordonet anses vara levererat då Fordonet överlämnas till sådan transportör.

Säljabil ansvarar för att registrera ägarbyte i samband med leverans.

I händelse av att Kunden inte hämtar Fordonet vid den överenskomna tidpunkten för leverans har Säljabil rätt att ta ut en lagringskostnad av Fordonet om 350 SEK per påbörjade 24 timmar efter överenskommen leveranstidpunkt.

Om Kunden är näringsidkare ska platsen för leverans vara Säljabils säte. Om Kunden och Säljabil kommer överens om annan lösning såsom leverans med hjälp av en tredje parts transportör, ska Fordonet anses vara levererat då Fordonet överlämnas till sådan transportör.

FÖRSÄKRING

Kunden ansvarar för att Fordonet under den tid Kunden är registrerad som ägare på Fordonet alltid är försäkrat.

TILLKOMMANDE PRODUKTER OCH TJÄNSTER

I den utsträckning Säljabil och Kunden har kommit överens om tillkommande produkter och tjänster, såsom t.ex. ytterligare utrustning på Fordonet, är Kunden införstådd med att Säljabil har rätt att debitera Kunden för dessa utöver det överenskomna priset för Fordonet.

För den händelse att Kunden förklarat sig vara intresserad av en tillkommande produkt eller tjänst som ej tillhandahålls av Säljabil, såsom t.ex. finansiering, ingås avtal härom mellan Kunden och tredje man varvid Säljabil inte blir part i sådant avtal. Säljabil är således inte ansvarig för innehållet i sådant avtal eller för utförande av några förpliktelser som framgår i sådant avtal.

ÅNGERRÄTT

Då Kunden är konsument har denne rätt att utöva sina rättigheter avseende ångerrätt i enlighet med Konsumentköplagen och i tillämpliga fall lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) eller annan tillämplig lagstiftning, med iakttagande av konsumenters rättigheter avseende ångerrätt, vilket f.n. uppgår till 14 dagar, räknat från den dagen då konsumenten eller någon person konsumenten utser, tagit emot det beställda Fordonet, den s.k. ångerfristen.

Vid utövande av sådan ångerrätt, måste Kund inom tiden för ångerfristen, skriftligen informera Säljabil om att Kunden ångrar Köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta. Kunden ombedes här att kontakta Säljabil via Kontaktuppgifterna eller att använda Konsumentverkets standardformulär på deras hemsida, www.konsumentverket.se.

Kund ansvarar för Fordonets skick från Leverans, dvs då Kund tagit emot Fordonet. Vid utövande av ångerrätt ska Fordonet returneras till Säljabil inom 14 dagar från det datum då meddelande om utövande av ångerrätt lämnats till Säljabil. Kunden bär kostnaderna för sådan retur.

När Kunden utövar sin ångerrätt kommer Säljabil att betala tillbaka Köpeskillingen. Därutöver har Säljabil rätt att dra av en summa som i skälig utsträckning motsvarar Fordonets värdeminskning till följd av att Kunden har hanterat Fordonet i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa Fordonets egenskaper eller funktioner, upp till maximalt 20 körda mil varefter Säljabil har rätt att ta ut en milkostnad på 25 SEK/mil. Säljabil betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med den dag då Säljabil tog mot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Säljabil får dock vänta med återbetalningen tills Säljabil tagit emot Fordonet eller Kunden har visat att Fordonet har returnerats. Återbetalningen kommer att ske via inbetalning till det betalningsalternativ som Kunden valt, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Vid utnyttjande av ångerrätt ska Kunden vara Säljabil behjälplig med ägarbyte, t.ex. genom att ställa ut en fullmakt till Säljabil för att registrera ägarbytet.

Notera att för det fall Ersättning för Inbytesbil använts vid erläggande av Köpeskilling så kommer hela Köpeskillingen att återbetalas till Kundens konto i form av pengar. Säljabil har inte möjlighet att genomföra återbetalning genom att lämna tillbaka Inbytesbil som sålts enligt separat överenskommelse.

För den händelse att Kunden förklarat sig vara intresserad av en tillkommande produkt eller tjänst som ej tillhandahålls av Säljabil, såsom t.ex. finansiering, ingås avtal härom mellan Kunden och tredje man varvid Säljabil inte blir part i sådant avtal. Säljabil är således inte ansvarig för innehållet i sådant avtal eller för utförande av några förpliktelser som framgår i sådant avtal.

ÄGANDERÄTT

Äganderätten till Fordonet stannar hos Säljabil till dess att hela Köpeskillingen har erlagts.

Under den tid vilken Säljabil har äganderätt till Fordonet, har Säljabil rätt att behålla registreringsbevisets båda delar. När Köpeskillingen till fullo erlagts i enlighet med Köpeavtalet, ska Säljabil genomföra ett ägarbyte och begära att Transportstyrelsen registrerar en ägarändring varefter Transportstyrelsen skickar ut ett nytt registreringsbevis till Kunden.

Fram till den tidpunkt då Kunden tar över äganderätten och har Fordonet registrerat i sitt namn, har Kunden ej rätt att företa några som helst åtgärder som tillskrivs ägare av Fordonet, såsom men ej begränsat till, uthyrning, försäljning, pantsättning av Fordonet eller liknande.

REKLAMATION

Om Kunden anser att Fordonet är felaktig kan Kunden reklamera Köpet genom att meddela Säljabil via Kontaktuppgifterna. Reklamation måste ske inom skälig tid, dock senast inom två månader från Leverans.

Om Kunden är konsument gäller följande: Reklamationsrätten gäller i tre år från köpet aktat att kunden reklamerar inom två månader från det att felet upptäcktes.

Fel orsakat av felaktigt användande eller normalt slitage omfattas inte av reklamationsrätten.

Kund har inte rätt att hålla inne betalning för att kompensera sig själv för skada denne anser sig ha lidit i anslutning till köp av Fordon utan är fullt ut betalningsskyldig. Fråga om eventuell skada ska hanteras av Säljabil och Kunden separat och beslut av behörig domstol fastställt ansvars- och ersättningsfrågan.

GARANTIER

Om Fordonet inte omfattas av tillverkarens nybilsgaranti medföljer garanti från Autoconcept, vilka bifogats till Köpeavtalet. Om Kunden är konsument har denne även de rättigheter som följer av konsumentköplagen eller annan tillämplig lagstiftning.

VÅRT ANSVAR

Säljabil ansvarar, såvida inte det täcks av garanti, för fel på Fordonet vilket upptäcks inom ett år efter leverans av Fordonet. Säljabil är endast ansvarig (a) för skada eller förlust som uppstått till följd av dennes grova försumlighet eller som denne vållat avsiktligen eller till följd av att Säljabil grovt åsidosatt sina ansvar; (b) för skada eller förlust på egendom eller person som Säljabil vållat;

Om Kunden är konsument har Säljabil det ansvar som framgår av Konsumentköplagen eller annan tillämplig lagstiftning. Om Kunden är näringsidkare ansvarar Säljabil inte för indirekta skador som uppstår hos Kunden med undantag för sådan skada vilken uppstått till följd av Säljabils grova vårdslöshet eller vilken vållats av Säljabil avsiktligen.

Om Kunden är näringsidkare och Säljabil är ansvarig för skada eller förlust, ska Säljabils ansvar vara begränsat till skador eller förluster som var förutsebara och i alla händelser aldrig mer än storleken på Köpeskillingen.

Om Fordonet är funktionsdugligt och detta till följd av omständighet för vilken Säljabil är ansvarig och där ingen garanti är tillämplig, har Säljabil rätt att utse verkstad att utföra reparation då detta val kan vara en skälig lösning för Kunden och Säljabil har rätt att förse Kunden med tillfälligt ersättningsfordon. Kunden har ej rätt att välja verkstad eller anlita taxi eller liknande på Säljabils bekostnad.

PERSONUPPGIFTER

Säljabil är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behöver behandlas för att vi ska kunna erbjuda och tillhandahålla Funktionerna. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren och vårt rättsförhållande i övrigt.

Om Kunden är en privatperson tillika konsument gäller tillämplig konsumentlagstiftning och på motsvarande sätt när Kunden är näringsidkare gäller därmed tillämplig lagstiftning.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss på info@saljabil.se.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.  

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.  

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

BOLAGSINFORMATION

Säljabil Norden AB är registrerat i Ängelholm.

Registrerad adress: Energigatan 1, 262 73 Ängelholm
Organisationsnummer: 5594057019
Momsregistreringsnummer: SE559405701901

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt, visa personliga annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på “Tillåt alla cookies” samtycker du till vår användning av cookies.